Укр | Рус | Eng
Про компанію
Транспорт та вантажі
Каталог компаній
Бюлетень
Інформація
Партнери
Автосервіс
Про видання Реклама у виданні
Про порядок ліцензування експорту товарів

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З 09.09.2009  N 991

                                      Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

6 жовтня 2009 р. за N 937/16953

http://zakon1.rada.gov.ua

 

Про порядок ліцензування експорту товарів

 

     Відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) НАК АЗУЮ:

     1. Затвердити такі, що додаються:

     Положення про порядок ліцензування експорту товарів;

     Форму ліцензії  на  експорт  товарів  та  Інструкцію  про  її заповнення ( z0938-09 );

     Форму заявки на видачу ліцензії на експорт товарів та Інструкцію про її заповнення

(z0939-09).

     2. Делегувати структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим право видачі ліцензій на експорт товарів суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які  зареєстровані у відповідних регіонах та облікова вартість товарів за договорами (контрак-тами)  яких  не перевищує 300 тис. доларів США, крім товарів, на експорт яких необхідне погодження відповідного уповноваженого органу виконавчої влади  (у випадках,  визначених  Кабінетом Міністрів України) та встановлено квоти (кількісні або інші обмеження).

     Перелік уповноважених  структурних  підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних  адміністрацій  та відповідний  республіканський орган Автономної Республіки Крим, а також  перелік  посадових  осіб, яким  надається  право  підпису ліцензій на   експорт  товарів, визначаються окремим наказом Міністерства економіки України.

     Відповідно до наданих  повноважень структурним підрозділам обласних,  Київської та   Севастопольської  міських державних адміністрацій  та відповідному республіканському органу Автономної Республіки Крим подавати відділу нетарифного  регулювання департаменту  державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності Міністерства економіки України інформацію про видані ліцензії на експорт товарів у порядку, встановленому   наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 50 (v0050557-00) "Про делегування повноважень щодо видачі документів дозвільного характеру".

     3. За оформлення та видачу ліцензій на експорт товарів у Міністерстві економіки  України  відповідає  відділ  нетарифного регулювання департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

     4. Відділу нетарифного регулювання  департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності щомісяця до 10 числа  наступного періоду подавати Державній митній службі України інформацію про оформлені ліцензії на товари, експорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню.

     5. Розгляд  документів у Міністерстві  економіки України, поданих для оформлення ліцензії на експорт  товарів, здійснюється відповідно до Порядку розгляду заявок на видачу ліцензій у сфері нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві економіки України, затвердженого наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції   України від 01.04.2004 N 122 (z0482-04), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за N 482/9081.

     6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ  Міністерства економіки  України  від 31.12.2008 N 933 (z0042-09) "Про порядок ліцензування експорту товарів у 2009  році",  зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.01.2009 за N 42/16058.

     7. Відділу нетарифного регулювання  департаменту державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

     разом з юридичним  департаментом забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України  в установлений законодавством строк;

     разом з департаментом адміністративно-господарської діяльності та інформатизації довести цей наказ до відома Державної митної служби України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Пятницького В.Т.

     9. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Міністр економіки України  Б.М. Данилишин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України 09.09.2009 N 991

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 жовтня 2009 р.  за N 937/16953

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок ліцензування експорту товарів

             I. Загальні питання

     1. Це Положення визначає єдиний порядок оформлення та видачі ліцензій на експорт  товарів (далі - ліцензія) Міністерством економіки України, відповідним республіканським органом Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - уповноважений орган).

     2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності.

            II. Порядок оформлення та видачі ліцензії на експорт товарів

     1. Ліцензія видається в порядку, встановленому Законом України "Про зовнішньоеконо-мічну діяльність" (959-12) та цим Положенням.

     Ліцензія видається за  формою (z0938-09), затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991.

     2. Для одержання ліцензії заявником - суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності подаються такі документи:

     заявка на видачу  ліцензії за формою (z0938-09), затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 N 991;

     лист-звернення щодо оформлення ліцензії з гарантією сплати державного збору за її видачу;

     копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена в установленому законодавством порядку;

     копія зовнішньоекономічного договору (контракту), усі додатки та специфікації до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

     експертний висновок (оригінал) з визначенням країни походження та  коду  товару  відповідно до УКТЗЕД (2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14), який видається Торгово-промисловою палатою України або регіональною торгово-промисловою палатою;

     інші документи, вимоги щодо подання яких встановлені законодавством України.

     3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності несуть відповідальність за недостовірність відомостей в документах, що подаються на розгляд для одержання ліцензій.

     4. Днем подання заявки на видачу ліцензії вважається день  її реєстрації  в  Міністерстві  економіки України або уповноваженому органі, що підтверджується відповідним записом у   журналі реєстрації.

     5. Видача ліцензії здійснюється за умови подання до Міністерства економіки України або   уповноваженого органу платіжного доручення з оригінальною  відміткою банку про сплату державного збору за  видачу ліцензії в розмірі, установленому Кабінетом Міністрів України.

     6. Ліцензія видається фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності, керівнику        суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності за наявності  документа, що посвідчує їх особу, або  вповноваженому  представникові  суб'єкта зовнішньоекономічної  діяльності  за умови подання до Міністерства економіки України або уповноваженого органу оригіналу довіреності, що  засвідчує  право на отримання  ліцензії, та  документа, що посвідчує особу представника.

     7. Ліцензія видається із строком дії, передбаченим законодавством України та умовами зовнішньоекономічного договору (контракту), і є дійсною для митного оформлення товарів  протягом цього періоду, але не пізніше останнього дня календарного року, якщо інше не передбачено законодавством України. У разі встановлення  кількісних обмежень на експорт  товарів строк дії ліцензії не повинен перевищувати строку дії кількісних обмежень, якщо інше не передбачено законодавством України. Увезення товару за ліцензією може здійснюватись окремими партіями.

     8. Суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності видається оригінал  ліцензії в одному  примірнику. Ліцензія не підлягає передаванню іншим особам.

     9. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається в установлений законодавством строк з дня реєстрації заявки на видачу ліцензії в Міністерстві економіки України  або  в уповноваженому органі.

     10. Рішення  про відмову у видачі ліцензії може бути прийнято в разі:

     невідповідності поданих документів законодавству України;

     вичерпання встановленої квоти на відповідні товари;

     застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або його  іноземного  контрагента  спеціальної санкції у вигляді тимчасового  зупинення  зовнішньоекономічної  діяльності згідно зі статтею 37 Закону України  "Про зовнішньоекономічну  діяльність" (959-12);

     дій суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, що призводять до порушення взятих Україною міжнародних зобов'язань;

     якщо суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності здійснює свою діяльність на умовах, які   можуть спричинити  ухвалення компетентними органами країни-імпортера антидемпінгових  та  інших захисних заходів до експорту продукції походженням з України;

     порушення суб'єктом зовнішньоекономічної  діяльності України або його іноземним  контрагентом  законодавства  України у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

     Рішення про  відмову у видачі ліцензії повинно бути викладено в письмовій формі.

     11. Рішення Міністерства економіки України або уповноваженого органу про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності в установленому  законодавством порядку.

 

Директор департаменту  державного контролю та регулювання

зовнішньоекономічної  діяльності                                                            Я.В. Вишня


Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №4(31)-2009р.-№1(32)-2010р.
24.12.2009 г.
Дивіться також:
Перевезення швидкопсувних харчових продуктів

Перевезення швидкопсувних харчових продуктів

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №2(29)-2009 р.
22.06.2009 г.
ПОРЯДОК підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

ПОРЯДОК підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №2(29)-2009 р.
22.06.2009 г.
ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Бюлетень "ПЕРЕВІЗНИК®" №2(29)-2009 р.
22.06.2009 г.
©2002-2020 ПЕРЕВІЗНИК®. Всі права захищені bigmir)net TOP 100